Wystawa Przemysłu i Rolnictwa w Częstochowie z 1909 roku

Ciekawe Artykuły

 

DOFINANSOWANIE SETNEJ ROCZNICY WYSTAWY Z 1909 ROKU

Śląski Urząd Marszałkowski w Katowicach przyznał dofinansowanie na projekt „Organizacja obchodów setnej rocznicy wystawy rolniczo – przemysłowej z 1909 r. w Częstochowie”, w ramach którego zorganizowane zostaną m.in. wystawa plenerowa, wystawa planszowa i spotkania promocyjne.

Wystawy odbędą się w miejscach historycznie związanych z tamtym wydarzeniem – w Podjasnogórskich Parkach, Alei Najświętszej Marii Panny oraz w budynku Muzeum Częstochowskiego. W ramach projektu zostaną również wykonane albumy, reprint przewodnika, reprinty pocztówek oraz film dokumentalny. Materiały te będą nieodpłatnie kolportowane z myślą o mieszkańcach Częstochowy, turystach oraz pielgrzymach odwiedzających miasto.

Projekt „Organizacja obchodów setnej rocznicy wystawy rolniczo–przemysłowej z 1909 r. w Częstochowie” będzie realizowany przez Muzeum Częstochowskie w partnerstwie z Agencją Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.

Całkowity koszt projektu to blisko 447 tys. zł. 84,34% środków pochodzić będzie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2007-2013. Kwota dofinansowania to prawie 377 tys. zł. Pozostałe 15,66% stanowił będzie wkład własny Muzeum Częstochowskiego (70 tys. zł).

Wystawa Rolniczo–Przemysłowa była jednym z najważniejszych wydarzeń społeczno-gospodarczych w Polsce przed I wojną światową. Wystawy traktowane były wówczas jako element promocji regionu lub państwa, ich siły i potencjału społeczno-gospodarczego.

Dziedzictwem tego rodzaju przedsięwzięć jest m.in. wieża Eiffla w Paryżu oraz Cristall Palace w Londynie.

W tamtym okresie Częstochowa przeżywała dynamiczny wzrost gospodarczy - powstawało ok. 60 dużych zakładów przemysłowych, 3-krotnie wzrosła liczba mieszkańców. Częstochowa miała monopol w przetwórstwie juty (90% produkcji krajowej), wyrobie galanterii (80% rynku), zabawek (70%).

Jarosław Kapsa pisał w artykule TRADYCJA ROLNICZEJ WYSTAWY zamieszczonym w „Gazecie Częstochowskiej” z 30 sierpnia 2001 roku:

- Wzorem, wciąż niedoścignionym, organizatorów naszej Wystawy Rolniczej, była Wielka Wystawa Przemysłowo - Rolnicza w 1909. Była to impreza o europejskiej skali - jej wielkość, forma, ilość specjalnie na ten cel zbudowanych obiektów sprawiła, iż porównywać ją można ze światowymi EXPO. Trwającą od 5 VIII do 3 października wystawę zwiedziło ponad 200 tys. ludzi. Teren wystawy obejmował, prócz Parku Staszica, obszar od ul. Św. Barbary po ulicę POW - łącznie ponad 20 ha. Miasto, dzięki wystawie, zyskało wspaniale urządzone parki, pawilon muzealny, liczne trwałe budynki powystawowe (np. obserwatorium astronomiczne i altanę w Parku). Przyspieszony został rozwój telefonizacji i oświetlenia elektrycznego Częstochowy.

(...) Było to jedyne tego rodzaju wydarzenie w dziejach naszego miasta. Nie udały się próby powtórzenia tak wielkiego sukcesu. Mieliśmy potem kilka wystaw mniejszej rangi. (...)

Do tradycji wystaw wrócono także po wojnie. Prezydent Częstochowy Jan Wolański wyznaczył teren wystawowy na działce (odebranej Kościołowi), między Aleją NMP, ul. ks. J. Popiełuszki i Racławicką. Organizatorami wystaw stała się częstochowska Izba Przemysłowo - Handlowa, grupująca ówcześnie elitę naszego miasta (m.in. Juliusz Braun, Alfred Czarnota, Jerzy i Miron Kołakowscy, Czesław Przybylski, Bolesław Stala). Pierwsza wystawa, która nosiła nazwę "Przemysł - Rolnictwo - Rzemiosło", odbyła się 7 IX - 6 X 1946 r. Kolejne wystawy nosiły już piętno wygranej przez Minza "bitwy o handel". Odbyły się Wystawa Społeczno - Gospodarcza i Jarmarki Częstochowskie (9 VIII - 30 IX 1947 r.) oraz Wystawa Przemysłowo - Rolnicza i drugie Jarmarki Częstochowskie (7 VIII - 30 IX 1948 r.). W apogeum stalinizmu wystawy przerwano - społeczeństwu wystarczyć miały pochody 1 Majowe. W 1955 r. próbowano przywrócić tradycją organizując Wystawę Rolniczą. Na obszarze przylegającym do Alei urządzono wzorcowy zieleniec, zbudowano pawilony wystawowe, amfiteatr i restaurację "Rotunda". Z tyłu, przy Racławickiej powstała wzorcowa zagroda rolnicza, półka z sadzonkami roślin, pokazowe rowy melioracyjne, pastwiska, uprawy ogrodowe i sadownicze oraz kompostownik. Miało to wówczas poważne znaczenie edukacyjne. Teren powystawowy oddano w zarząd przedsiębiorstwo komunalnemu. Traktowano go, jak duży miejski zieleniec. W końcu lat sześćdziesiątych zdecydowano o innym jego przeznaczeniu. Zbudowano pawilony "Cepelii" i hotel "Patria".

INFORMACJE NA TEMAT PROJEKTU

Celem nadrzędnym projektu jest wzrost znaczenia kultury jako czynnika rozwoju społeczno – gospodarczego. Za cele pośrednie przyjmuje: zachowanie dla przyszłych pokoleń dziedzictwa kulturowego, zwiększenie dostępu do informacji o zasobach i wydarzeniach kulturalnych w regionie, wzrost rozpoznawalności oferty kulturalnej regionu, popularyzację dziedzictwa kulturowego, rozbudowę technicznej infrastruktury podnoszącej dostępność miejsc i atrakcji turystycznych regionu oraz poszerzenie oferty turystyki pielgrzymkowej.

Częstochowa jest ważnym miastem regionu, kluczowym ośrodkiem miejskim subregionu północnego. Jest również ważnym ośrodkiem akademickim Województwa Śląskiego. Posiada potencjał do rozwoju turystyki w oparciu o walory przyrodnicze oraz tradycje związane z kultem Maryjnym. Jest także miejscem lokalizacji inwestycji zagranicznych. Powyższe czynniki sprawiają, że istnieje silna potrzeba intensyfikacji działań o charakterze kulturalnym, które stworzą ofertę spędzenia wolnego czasu zarówno dla pobierającej nauki młodzieży, jak również dla coraz lepiej sytuowanych mieszkańców miasta. Jako problem kluczowy dotyczący problematyki kultury w Częstochowie został zidentyfikowany brak powszechnego dostępu do wydarzeń kulturalnych, ograniczany przez stosowanie sprzedaży biletów, ograniczonej liczbie miejsc, zamkniętym charakterem imprez lub ich ekskluzywnością. Rezultaty przedmiotowego projektu w postaci wystawy plenerowej i planszowej mają charakter otwarty. Ulokowanie wystawy w plenerze oraz nieodpłatny dostęp do wydarzeń kulturalnych w Projekcie rozszerza krąg ich uczestników. Zwiększa również możliwość udziału w tych wydarzeniach osób nie posiadających w domowym budżecie odpowiednich środków na konsumowanie wydarzeń kulturalnych. Projekt pozwala zatem rozwiązać zidentyfikowany podczas analizy problem kluczowy.

[źródło ARR w Częstochowie]

Zdjęcie pochodzi ze strony:
http://www.foto.czestochowaonline.pl

Mnóstwo ciekawych informacji o historycznej wystawie można znaleźć na stronie http://www.wystawa1909.pl, której autorem jest Grzegorz Czepiczek.

Link do artykułu: http://www.czestochowa.pl/samorzad/wydarzenia_samorzad/dofinansowanie-setnej-rocznicy-wystawy-z-1909-roku/?searchterm=wystawa%201909


© 2006-2020. All Rights Reserved. Grzegorz Czepiczek.
strzałka do góry