Spis Wystawców
G R U P A XI i XVI.

Przemysł ludowy. Praca i zadania kobiet w społeczeństwie.

Pawilon Przemysłu Ludowego.

Urządzony jest staraniem Towarzystwa Popierania Przemysłu Ludowego w Król. Polsk. Celem Towarzystwa jest nie pokaz różnorodnych wyrobów przemysłu ludowego, ale wystawienie możliwie kompletnego zbioru warsztatów i narzędzi, któremi lud nasz się posługuje w pracy przemysłowej, a obok tych, często przestarzałych i niepraktycznych - wystawienie warsztatów i narzędzi nowszych i praktyczniejszych, wprowadzenie których byłoby pożądane. W pawilonie tym zgromadzono narzędzia, używane do obróbki lnu, krosna rozmaitej konstrukcyi do tkanin lnianych i wełnianych; warsztaty koszykarskie i zabawkarskie (stolarstwo, tokarstwo, piłki nożne, rzeźba); narzędzia, używane w łyżkarstwie, trepkarstwie i garncarstwie. Podczas trwania wystawy, we wszystkich wymienionych działach przemysłu ludowego praca będzie się odbywała, warsztaty będą czynne i w ten sposób zwiedzający wystawę będą mieli możność naocznie się przekonać, jakie korzyści daje używanie warsztatów udoskonalonych, poznać ich budowę i nawet, nabywając tu na miejscu niektóre dodatkowe części, będą mogli pewnego stopnia swoje warsztaty ulepszyć.

Wzorowa zagroda włościańska

Trzy czwarte ludności kraju naszego zajmuje się pracą na roli i związana jest ściśle z życiem wiejskiem. Szarem jest ono i smutnem... zależy to nie od natury, która wszak hojnie obdarza nas swemi skarbami, powabem piękna i własnościami, przynoszącemi zdrowie i szczęscie ludziom. Ponury stan wsi polskiej leży w niewyzyskaniu mocy ludzkiej, potęgi myśli i twórczości ducha. Wieś polska pod żadnym względem nie odpowiada wymaganiom, jakie jej stawiają podstawy nauki, zdrowotności, potrzeby gospodarcze warunki współżycia gromadzkiego i harmonijność piękna według zapatrywań współczesnych. Stworzenie nowej wsi poskiej należy do poważnych zadań społeczeństwa; krokiem ku temu ma być model wzorowej zagrody włościańskiej. Jedno z ogniw złożonego łańcucha potrzeb życia mieszkańców wsi stanowi urządzenie wzorowe zagrody, kompleks zagadnień wielce złożony i do rozstrzygnięcia niełatwy. Jako wzór do naśladowania, musi się liczyć z wielu względami: dać podstawowe wskazania odnośnie urządzeń siedziby mieszkańców, według wskazań zdrowotnych, kulturalnych i estetycznych, licząc się jednakże ze społecznem i materyalnem położeniem dzisiejszem wiejskiej ludności małorolnej. Odpowiedzieć powinien jak najdokładniej wszelkim złożonym sprawom gospodarczym, które koncentrują się w zagrodzie, jako warsztacie rolnika. liczyć się musi nietylko z teoretycznemi założeniami odnośnie hodowli i ekonomii gospodarstwa wiejskiego, lecz mieć również na uwadze praktyczne rozwiązanie Ichże z uwzględnieniem zasad techniki budowlanej. Komitet Wystawy Przemysłu i Rolnictwa ziemi Piotrkowskiej, podjąwszy inicyatywę utworzenia modelu wzorowej zagrody włościańskiej, wyszedł z założenia, że jeżeli gdzie, to w Częstochowie, do której tysiączne tłumy ludu polskiego zdążają corocznie wzór do naśladowania, jak budować wsi wasze- stanąć powinien. Rozumiejąc jednak trudność zadania i potrzebę fachowego opracowania wytycznych postaw projektu, powierzył go Centralnemu Towarzystwu Rolniczemu w Królestwie Polskiem, którego Wydział Kółek Rolniczych, jako specyalnie zajmujący się interesami drobnej własności, plan cały opracował. Z pośród nagrodzonych projektów Komitet Wystawy wybrał ten, który uważał za najbardziej praktyczny i odpowiadający celowi. Wzorowa zagroda włościańska, zbudowana na terenie parku miejskiego, który zarząd miasta na stałe zaofiarował, pozostanie po zamknięciu Wystawy, pod kierunkiem Centralnego Towarzystwa Rolniczego, a bezpośredni zarząd obejmie Okręgowe Częstochowskie Towarzystwo Rolnicze.

Zagroda składa się z 4-ch budynków:

 1. z domu mieszkalnego:
  1. 2 izb,
  2. kuchni,
  3. alkowy,
  4. spiżarki,
  5. zapasowego pokoiku na górze,
  6. 2 sionki,
  7. 2 piwniczek na okopowiznę i nabiał;
 2. stajni, obory, chlewów i kurnika;
 3. stodoły o dwu sąsiekach;
 4. spichlerza, szopy na wozy, narzędzi rolniczych i drwalki.

Następnie posiada ogródek, w którym mieszczą się warzywa, owoce i kwietnik z altanką.

Zagrodę wewnętrznie zainstalowano całkowicie. Pokryta zaś jest dachówką, która stanowi eksponat firmy "B. Schneider" w Jelonkach.

Zjednoczone Koło Ziemianek.

Pawilon Rolnictwa.

Tablice graficzne Zjednoczonego Koła Ziemianek.

I.

 1. Zjednoczone kółka.
 2. Działalność Zarządu biura.
 3. Działalność wydziału pedagogicznego.
 4. Działalność wydziału społecznego.
 5. Działalność wydziału ekonomicznego.
 6. Mapa kółek.
 7. Działalność kółek.
 8. Fotograf je ochron, szpitali, łaźni, mieszkań służby folwarcznej, zabudowań gospodarstwa kobiecego, plany ogrodów i ogródków.
 9. Wydawnictwa Z. K. Z. „Świat Kobiecy". „Polski San", „Ziemianka" , książki i broszury. Karty pocztowe i telegramy.

Wydział pedagogiczny.

II.

1) Roboty dzieci w ochronkach: Kółka: Grabowskiego, Gostyńskiego, Piątkowskiego, Sandomierskiego, Warszawskiego, Polskiej-Gospodyni, Kujawy-Borowe, Terespolskiego, Ciechanowskiego, Łasko-Zduńsko-Wolskiego, Sochaczewskiego, Swoboda, Błońsko-Grójeckiego, Stanisławowskiego, Hr. Potulickiej, p. Glinczyny, p. Henrykowej Sienkiewiczowej, p. Jezierskiej.

III.

Prace dzieci szkól początkowych.

 1. Kaligrafja,
 2. Rachunki,
 3. Rysunki,
 4. Roboty.

Prace naukowe.

 1. p. Chmielińska z Łowicza,
 2. Kółko Gostyńskie,
 3. Roboty kursów ochroniarskich kółka Warszawskiego.

Wydział społeczny.

IV.

 1. Apteczka domowa wiejska,
 2. Komplet pielęgniarski,
 3. Zioła lecznicze,
 4. Fotografje, plany.

Wydział ekonomiczny.

V.

Tkactwo.

 1. P. Sadowska z kółka Jabłonowskiego
 2. „Przyszłość"
 3. Kółko Sieradzkie,
 4. p. Glinczyna,
 5. p. Wilska,
 6. Kółko Częstochowska,
 7. Polska-Gospodyni,
 8. Kujawy-Borowe
 9. Siennickie „Przodownica”,
 10. Silnickie
 11. Grodziskie,
 12. Łasko-Zduńko-Wolskie,
 13. Kursy tkactwa Mirosławskie.

VI.

Koronkarstwo.

 1. P. Radomina Hotonety
 2. p. Leszczyńska,
 3. Kółko Zgoda,
 4. Kółko Sochaczewskie,
 5. p. Gabryelowa z Olganowa,
 6. Kółko Kujawy-Borowe.

Hafty

 1. Wyroby uczennic z Gól,
 2. Wyroby uczennic z Mirosławie,
 3. p. Papieska (parawan).

Jedwabnictwo.

 1. p. Gabryelowa

VII

Koszykarsłwo.

 1. Kółko Rawskie,
 2. Kółko Częstochowskie,
 3. Kółko Słomczyńskie.
 4. p. Z. Dymszyna z Nepel,
 5. Kółko Sochaczewskie,
 6. p. Daszewska.

Garncarstwo i Rzeźbiarstwo.

 1. Kółko Częstochowskie, garnki,
 2. p. A. Gniazdowska, garnki,
 3. p. Fudakowska, sztućce rzeźbione.

Zabawki i wycinanki.

 1. p. Szymanowska, zabawki,
 2. p. A. Gniazdowska, zabawki,
 3. Wacinanki uczennic z Mirosławie.

VIII.

Wyroby drobnego przemysłu, przeznaczone do sprzedaży doraźnej (po za konkursem).

IX.

Wyroby gospodarstwa domowego.

X.

Świetlica.strzałka do góry