Spis nagrodzonych
Instrukcja organizacyjna jury dla wystaw przemysłu i rolnictwa w Częstochowie.


§ 1

Dla oceny wystawionych przedmiotów w celu przyznania nagród i odznaczeń wystawcom ustanawia się cztery komisje jury, odpowiadające głównym działom wystawy:

I komisja wielkiego przemysłu,II komisja rękodzieł i drobnego przemysłuIII komisja rolno-leśniczaIV komisja ogólno-kulturalna.

§ 2

Do udziału w komisjach jury komitet wystawy zaprasza rzeczoznawców z każdego z działów, na wystawie reprezentowanych. Rzeczoznawcy mogą być zapraszani z pomiędzy wystawców, w tym jednakże wypadku o ile wystawca byłby członkiem jury w swoim dziale przedmioty przez niego wystawione byłyby poza konkursem.

§ 3

Każda komisja jury wybiera sobie przewodniczącego i sekretarza, którzy kierują czynnościami komisji.

§ 4

Komisje mogą dzielić się na podkomisje, stosownie do grup w pojedynczych działach reprezentowanych. Ilość podkomisji określają komisje każda poszczególnie dla swego działu, jak również skład i ilość członków podkomisji oraz wewnętrzny porządek pracy.

§ 5

Podkomisje jury działają samodzielnie, wybierają swoich przewodniczących i sekretarzy, oznaczają porządek i sposób oglądania i oceniania okazów i opinie swoje przedstawiają komisji.

§ 6

Komitet główny wystawy określi ilość i rodzaj nagród, przeznaczonych dla działu i poszczególnych grup, oraz warunki przyznania nagród. W tym celu, po porozumieniu się z prezydium komisji, jury wyda specjalną instrukcje, dla komisji i podkomisji.

§ 7

Ocena przedmiotów wystawionych powinno odbywać się stosownie do wymagań fachowych, z zachowaniem wszelkich warunków, zapewniających bezstronność i sprawiedliwą ocenę.

§ 8

Powinien być prowadzony protokół oceny, w którym opisane będą szczegółowo uwagi rzeczoznawców i ich motywowane orzeczenia. Protokół ten powinien mieć charakter dyskrecjonalny i nikomu z osób postronnych komunikowany być nie może. Wystawca jednak może mieć zakomunikowany protokół w punkcie jego okazów, o ile sam piśmiennie tego zażąda.

§ 9

Podkomisję kwalifikują okazy do nagród i swoje kwalifikacje przedstawia komisji działu, która ze swojej strony robi przedstawienie kwalifikacyjne do komitetu.

§ 10

W posiedzeniu kwalifikacyjnym komisji biorą udział: przewodniczący i sekretarz komisji, członkowie, tudzież prezesowie wszystkich podkomisji, z urzędu zaś prezes działu.

§ 11

Po ocenieniu okazów należy przede wszystkim zwracać uwagę na rzeczywiste ich przymioty tak pod względem praktycznego zastosowania, jak i doskonałości wykończenia oraz ceny jego handlowej. Należy przy tym mieć na uwadze przymioty estetycznego wyglądu, sposobu wyrobu, urządzenia fabryki, zakładu lub warsztatu, długoletniość egzystencji wyrobu, zasługi, położone dla rozwoju przemysłu krajowego i w ogóle przymioty, odznaczające eksponat pod względem użyteczności dydaktycznej w dziedzinie wytwórczości i handlu.

§ 12

Orzeczenia komisji jury uważane są za ostateczne, jednakże interesowany wystawca może apelować do komitetu, jeżeli przy oceniania jego okazów:

1) pogwałcono zasadnicze przepisy instrukcji niniejszej i 2) jeżeli dopuszczono omyłkę co do samego okazu, lub błąd, wynikający z wadliwego przedstawienia okazu.

§ 13

Protesty na orzeczenia przedstawia się do prezesa działu dla zakomunikowania komitetowi wystawy, który rozważywszy powody protestu i protokół oceny, albo odrzuci protest, lub też zaleci nową ekspertyzę przez specjalny komitet rzeczoznawców, przez komitet wyznaczonych.

§ 14

Wszystkie posiedzenia komisji jury, jak również komitetu wystawy, przyznające nagrody lub rozważające protesty, są tajne, z wyłączeniem wszelkich osób postronnych.

§ 15

W uzupełnieniu i rozwiązaniu instrukcji niniejszej komitet wydawać będzie dodatkowe przepisy i postanowienia.


Gazeta Częstochowska nr 9 z dnia 13 sierpnia 1909 r.
Gazeta Częstochowska nr 13 z dnia 17 sierpnia 1909 r.strzałka do góry