Spis nagrodzonych
Grupa XIV i XV

Leśnictwo, ogrodnictwo i pszczelnictwo- wystawa stała


Obrady sędziów odbyły się w – 26, 27(?) i 28 sierpnia 1909.

w dziale kwiatów i roślin ozdobnych

Sędziowie:

pp. Jankowski. Małkowski, Malecki starszy ogrodnik miasta Krakowa, J. Gebetner, L. Danielewicz, L. Kołaczewski, S. Skawiński.

Dyplomy uznania:

 • Franciszek Szanior za wykonanie ogólnego planu -a Panu S. Skawińskiemu za współudział w czynnem wykonanie planu wystawy podziękowanie komitetu wystawy i rb. 100, Pomocnikowi p. Skawińskiego, p. Kucharskiemu wydano rb.20.
 • Szkółki podzamackie hr. Zamoyskiego za starane hodowle, drzew ozdobnych.

Medale złote:

 • S. Jastrzębski w Częstochowie, za kobierzec kwiatowy i roboty. F. Wizner z Łodzi za wielką kolekcję róż.

Medale wielkie srebrne:

 • Dominium Kruszyna ks. St. Lubomirskiego, za kobierzec kwiatowy.
 • W. Kozłowski. z Łodzi, za dwa kobierce, kwiatowe.

Medale brązowe:

 • W. Penconek z kopalni „Saturn”, za kobierzec kwiatowy.
 • P. Lipiński, Strzałków g. Kielecka, dziczki róż, w większej ilości hodowane.

Listy pochwalne:

 • Lipiński za róże pienne.
 • Listy uznania oraz 25 rb. gotówką. Ogrodnikowi z dominium „Kruszyna” p. J. Kwiatkowskiemu.
 • Głównemu ogrodnikowi firmy B-cia Hoser p. Materskiemu.
 • Ogrodnikowi fermy ogrodniczej p. W. Cyranowiczowi.

Żetony, za pożyteczną pracę:

 • Ogrodnikom szkółek Podzameckich p. J. Zipserowi, S. Tokarzowi, J. Wilatowskiemu.
 • Występującej poza konkursem firmie B-ci Hoser szczególne podziękowanie komitetu sędziów komitetu wystawy, za wspaniałe wystawione i bardzo piękne drzewa i krzewy ozdobne.

dział pszczelniczy

Jury rozpatrzywszy szczupłą, liczbę eksponatów w tym dziale naznaczyli następujące ogrody:

W dziale wystawy Koła ziemianek:

 1. Kółko „Dziankówek” medal brązowy wielki za miody.
 2. Kółko „Pizjsma”, medal brązowy mały.
 3. K. Ruszkowski list pochwalny za miody pitne.
 4. Lucjan Głądych.za prasę do wos list pochwalny.
 • p. Gomuliszewski z dominium Ostrowy, za - dobór roślin miarodajnych, miody pitne, list pochwalny.
 • Andrzej Kopeé z Czarnocina za ul słomiany nowy i prasę do wyrobu takich ulów 25 rb.
 • Władysław Kuta samouczek, za dobrze zrobiony ul Lewickiego 10 rb.
 • Stanisław Brzosko z Pszczelina i Aleksander Nowiński ze Skarżyna podziękowanie za przedstawienie ulów nadstzrnkowych swego pomysłu.

w dziale technicznym

(modeli narzędzi i t. p.)

Sędziowie:

Zebrani dnia 26 sierpnia 1909 roku sędziowie wystawy przemysłu i rolnictwa w Częstochowie w składzie: Jastrzembowski S., Kulwieć Kazimierz, Milkowski Władysław, Geislez Edward, obejrzawszy wystawione eksponaty uznali:

Medal wielki brązowy:

 • Firmie Z. Koelchen i P. Eksne we Włochach pod Warszawą, za wyrób, doniczek.

Podziękowania:

 • Przedstawicielom firm zagranicznych p. Mikulskiemu, „Ogrodnikowi Polskiemu” za wprowadzenie i rozpowszechnienie pożytecznych narzędzi ogrodniczych wyrazić podziękowanie.
 • Za plany ogrzewania wodnego łącznie a inspektami zrobić wzmiankę przy nagrodzie za plany p. Jana Maciejewskiego.
 • Po zasięgnięciu bliższych informacji i opinji p. Józefa Gebethnera i Leona Danielewicza, którzy osobiście eksponaty w firmie Koelichena i Elksnego wypróbowali uznano, że firma ta odznaczoną została zbyt nisko, więc podniesiono nagrodę do medalu srebrnego za wyrobienie ulepszonych doniczek ze specjalnem drutowaniem.
 • Sąd nadmienia, że w przedstawionych planach niestety nie połączono ani planów sytuacyjnych (pierwotnego stanu) ani też planów melioracyjnych, które niesłychanie są potrzebne sędziom przy ocenie. Ostatnie jedynie uwzględnione zostało w planie p. Kisielewskiego, co mu się z uznaniem podnosi.
 • Dalej sędziowie uważają za konieczne, aby w przyszłości panowie wystawcy planów, załączali notatki, czy uwagi, że plany projektowane zostały wykonane na gruncie i jakim nakładem.

(Plany).

Sędziowie:

Na podstawie oceny obranych sędziów: pp. Wincentego Muszyńskiego, dyrektora zakładów ogrodniczych w Poznaniu, Leona Mańkowskiego, inżyniera Mańkowskiego, inżyniera budowniczego Władysława Sichońskiego, inspektora sadów we Lwowie.

Komisja jury wybiera sobie przewodniczącego p. W, Moszczyńskiego i sekretarza W. Sichońskiego.

Medal złoty wielki:

 • P. Franciszkowi Szenior z Warszawy.
 • Zygmuntowi Kisielewskiemu z Warszawy.

Medale złote małe:

 • P. Stef. I. Karczewskiemu z Warszawy.
 • I. Maciejewskiemu z Warszawy, za plany, za ulepszony plan szklarnią łącznie z inspektami ogrzewanymi gorącą wodą.
 • W. Tańskiemu z Warszawy.

Medale srebrne małe:

 • P. I. Dobrowolskiemu z Częstochowy
 • S. Brzozowskiemu z Warszawy.
 • M. Nagay z Warszawy. S. Schenfeld z Warszawy.

Medale brązowe:

 • E. Pileckiemu z Warszawy. H. Czarnockiemu

List pochwalny:

 • M. Boreckiemu.

Dział wyrobów z kwiatów ciętych

Sędziowie:

J. Grosman, A. Żwan, K. Rekiewski, A. Rebandel, E. Gronowski.

Wyżej podpisani sędziowie mieli do osądzenia przedmioty wystawione przez jedną tylko firmą Jastrzębskiego S. w Częstochowie, po dokonaniu oględzin postanowili przyznać temu zakładowi:

Nagrody:

 • Wielki medal srebrny za włość wystawionych przedmiotów oraz
 • Złoty medal za wieńce. Nadto sędziowie postanowili przedstawić Komitetowi wystawy do uznania, aby wyrazić specjalne podziękowanie temuż zakładowi za stałe ozdabianie pawilonu ogrodnictwa, oraz nagrody 60 rb. dla pracujących zakładu.

Dział leśnictwa:

Sędziowie:

Zygmunta hr. Platera, p. Antoniego Górskiego, p. Aleksandra Nowickiego i Bolesława Dzierzbickiego

Nagrody:

 • Dobrom Ostrowy (własność J. C. W. ks. Michała Aleksandrowicza) - medal złoty.
 • Dobrom Kruszyna - medal złoty.
 • Dobrom Złoty Potok - dyplom uznania za ogólne leśnictwo, oraz złoty medal za prowadzenie wzorowo szkółek handlowo-leśnych.

Niezależnie od powyżej wymienionych nagród, „jury”, oceniając wytrwałą i owocną pracę, oraz usilne zabiegi kierowników technicznych w przygotowaniu zbiorów niezwykle pouczających, w poszczególnych dobrach przyznaje:

 1. P. Włodzimierzowi Krzeszkiewiczowi, nadleśnemu w Złotym Potoku - duży medal srebrny.
 2. Zarządowi leśnictwa dóbr Ostrowy - duży medal srebrny.
 3. P. Wiktorowi Zwolenowskiemu, nadleśnemu dóbr Kruszyna - list pochwalny, przy czym zaznacza się, że asystujący przy premjowaniu przewodniczący sekcji leśnej, radca Bolesław Dzierzbicki, nie brał udziału.

Dział naukowym ogrodnictwa

Sędziowie:

pp. E. Jankowski, K. Kulwieć, Stef. Szczeciński, przyznali następujące nagrody:

Medal srebrny wielki

 • Fermie ogrodniczej w Częstochowie za dział botaniczny; wydział, kółek rolniczych centr. Towarz. Roln. za wzorowe wykonanie ogródka warzywnego owocowego przy zagrodzie włościańskiej.

Medal srebrny mały:

 • Fermie ogrodniczej za zbiory naukowe, umieszczone we własnym pawilonie; Czest. Tow. ogrodn. za urządzenie wzorowego ogródka.

Medal brązowy wielki:

 • St. Jastrzębskiemu, synowi, za zielnik roślin iglastych.

Podziękowanie komitetu:

 • Warsz. Tow. ogrodniczemu, występującemu poza konkursem, za modelowy ogródek dla robotników, na przestrzeni 1000 łokci.

dział roślin ciętych przyznano:

 • Medal srebrny mały ministerjum dóbr państwa w naturze: firmie S. Jastrzębski z Częstochowy - za dobór ciętych georgiń, odpowiednio zestawiony.

Wynik sądzeń ponownych w dziale rolnictwa. 12 wrzesień

Sędziowie:

pp.: Teofila Ostaszewskiego, Antoniego Jacuńskiego, Zbigniewa Psarskiego, Ksawerego Święcickiego, Jana Kozłowskiego, Karola Łąckiego, Władysława Kozłowskiego i Michała Ostrowskiego.

Z ramienia komitetu towarzyszyli p. p. Antoni Janowski, dyrektor spółki ziemiańskiej, w Częstochowie i p. Józef Cygański, rolnik z Kamienia, pod Częstochową.

Dyplomy uznania:

 • Dobra Złoty Potok - za ogólny wzorowy kierunek kulturalno-przemysłowy, za opiekę nad służbą folwarczną, za ochronkę, za komunikacje i inne ulepszenia.
 • P. Szackiemu, głównemu administratorowi dóbr „Ostrowy”, - za zebrane nasienia żyta, z pow. częstochowskiego, od włościan, z mapą graficzną, określająca zachwaszczenie zboża.
 • Dobra Zloty Potok - za hodowle ryb, pstrągów i karpi.
 • Dr. weterynarii p. Kiszlowi, inspektorowi gubernjalnemu, - za pożyteczną działalność teoretyczną i praktyczną na polu weterynarji.
 • Dominium Danków - za długoletnią pierwszorzędną produkcję nasion.

Medale złote:

 • P. Bolesławowi Dzierzbickiemu, administratorowi Złotego Potoku, - za staranne przeprowadzenie w dobrach Potok Złoty wszystkich odznaczonych meljoracji i ulepszeń.
 • Kowalski i Trylski - za kultywator „Szlazak” własnego wyrobu i ogólną długoletnią działalność na polu importu wyborowych maszyn, oraz za dział mleczarski
 • Firma „Alfred Grodzki” - za długoletnią działalność handlową w importowaniu maszyn rolniczych, z wyróżnieniem młyna szwajcarskiego „Joela” oraz działy mleczarstwa i nasion.
 • Firma „Kujawski, Malewski i Krzyżanowski” z Lublina - za przedstawione wyroby kamieni młyńskich francuskich i nowego systemu „żubrownika z regulacją”.
 • Dominjum Kruszyna - za hodowlę ryb.
 • Dominjum Ostrowy - za ogół rybnego gospodarstwa, znakomicie na wystawie zademonstrowanego.
 • P. Franciszkowi Trepka - za pracowicie i umiejętnie zestawione graficzne tablice, ilustrujące rolnictwo ziemi piotrkowskiej.
 • Dominjum Niechcice - za wszechstronnie rozwinięty przemysł rolny, przerabiający produkty własne i obce w gorzelni, rektyfikacji, browarze, drożdżami i krochmalni.
 • Dominjum Borowno - za całość produkcji rolniczej.
 • Dominjum Moszczenica - za ogól produkcji rolnej.
 • Dominjum Krzyżkowice - za produkcję zboża.
 • Centralnemu wydziałowi kółek rolniczych - za ogół działalności.

Medale wielkie srebrne:

 • Firmie „Bracia Perils” w Leonowie - za fabrykację maszyn rolniczych, torfiarkę, prasę do torfu i elewator.
 • „Bracia Szczęsny” w Częstochowie - za młockarnie do prostej słomy, wyrobu własnego.
 • Müller w Warszawie - za wyroby naczyń mleczarskich i naczyń do przewożenia.
 • Warpuczyński z Lublina - za mleko pasteryzowane i masło.
 • Hr. Jerzemu Moszczyńskiemu z Łoniewa - za ser w kręgach, typu szwajcarskiego.
 • Chyliczki - za sery w czterech gatunkach.
 • Marceli Kowalski - za zobrazowanie całego przerobu zboża na mąkę i handlową działalność.
 • Towarzystwo ziemiańskie meljoracyjne - za przedstawione plany melioracyjne.
 • Heniaz i Wasilewscy - za długoletnią działalność i starannie wykonywane roboty.
 • Dominjum Cielętniki - za hodowle, ryb.
 • Dominjum Kocierzawy - za hodowlę ryb, a p. Kamockiej za pożyteczną działalność wśród ludu, za wyrób sieci - list pochwalny od ministerjum rolnictwa, dla najlepszych robotników rb. 15 i wełniak, ofiarowany przez wieluńskie Tow. rolnicze.
 • P. Andercewowi, zarządzającemu gospodarstwem rybnem w Ostrowach.
 • Dom. Jeżów - za hodowlę ryb.
 • P. Antoniemu Szuster - za długoletnie prowadzenie wydawnictwa regestrów gospodarczych.
 • Dr. weterynarji Stanisławowi Majewskiemu - za pożyteczną działalność w walce z gruźlicą i statystyczne dane tyczące się wywozu trzody chlewnej. -
 • P. Skórko z Kiedrzyna - za dodatnią działalność i oświecanie ludu w dziedzinie rolnictwa.

Medale srebrne małe:

 • Firmie „Czarlinski i Swinarski” w Warszawie - za wybór importowanych maszyn rolniczych i dział mleczarski.
 • K. Wasilewski - za ogólną działalność handlową maszynami, w tym i maszynami firmy „Vaedke”, oraz za sprzedaż nasion.
 • P. Piotrowi Satys - za pożyteczną działalność na placu wystawy.
 • P. Tymowskiemu z Kobiel i Osikowa - za masło.
 • P. Janowi Ziembie - za model podkowy.
 • P. Michałowi Jasińskiemu - za wybór narzędzi mleczarskich „Domo”.
 • P. Franciszkowi Olsztyńskiemu, kierownikowi działu rybnego w Cielętnikach.
 • Dominjum Lipicze - za hodowlę ryb.
 • P. inżynierowi Gołębiowskiemu z Przyręba za dokładne i systematyczne prowadzenie regestrów gospodarczych i statystyki.
 • Sosnow. Tow. opieki nad zwierzętami, za pożyteczną działalność.
 • Dominjum. Grzymalina Wola, za produkcję wyrobów z torfu.
 • Dominjum Tuczempy, za produkcję zbóż.
 • Dominjum Czerwona Niwa, za produkcję chmielu.
 • P. Natalji Zakrzewskiej z Rozprzy za warzywa.
 • P. Feliksowi Zakrzewskiemi - za całość produktów rolnych.
 • Kółko rolnicze w Rozprzy - za wyroby włościańskie, oraz rb. 15 i parę gęsi łabędziowych.

Medale brązowe małe:

 • P. Szmelczyński - za własny wyrób cylindra, sadzarki i kopaczki.
 • Sikorski z Żarek - za sieczkarnię własnego wyrobu z bezpiecznikiem.
 • Częstochowskie Tow. rolnicze odznaczone zostało wnioskiem komisji „jury” rolniczego, jak następuje:
 • Członkowie „jury” działu rolniczego na końcu swego plenarnego posiedzenia, widząc całość wystawy częstochowskiej, której myśl wyszła z łona członków zarządu częstochowskiego Towarzystwa rolniczego, uważają za stosowne zaznaczyć, mimo, iż wzmiankowane Towarzystwo z żadnym eksponatem nie wystąpiło, skutkiem - czego członkowie „jury” nie mają prawa do nagrodzenia, -wyrażają im swoje podziękowanie, a obok tego proponują komitetowi wystawy wyrażenie temuż Towarzystwu pełnego uznania, mogącego być tylko bodźcem do dalszej obywatelskiej pracy.
 • Dary w postaci upominków:
 • Książę Stefan Lubomirski odznaczony został „darem centralnego Tow. rolniczego na Królestwo Polskie, w postaci artystycznej rzeźby brązowej”, - za pożyteczną społeczno obywatelską działalność.
 • P. Stanisław Leśniewski otrzymał dar centr. Towarzystwa rolniczego, w postaci lichtarzy i przycisku - za nieustanną pracę nad rozwojem polskiego rolnictwa. P. Tylickiemu - za urządzenie poletek doświadczalnych wyrażono podziękowanie komitetu.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wynik sadzeń w dziale ogrodniczym

  Medal srebrny wielki - za wzorowe szkółki: p. Girdwoyn z Warszawy.

  Medal srebrny mały - za szkółki: L. Danielewicz z Łodzi i „Ferma Ogrodnicza”.

  Podziękowania otrzymali pp. Maciejewski i Kaczorowski.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W dziale ogrodniczym dokonano dopełniającej oceny narzędzi, nasion i pomocy naukowych.

Sędziowie:

pp. S. Jastrzębski z Częstochowy, Jasiński z Łęczycy i Dobrowolski z Częstochowy, przyznali:

Nagrody:

 • Dyplom uznania: „Ogrodnikowi Polskiemu” - za wprowadzenie nasion i narzędzi i za cennik pouczający.
 • Wielki medal srebrny: Bruno Kosler z Warszawy - za wprowadzenie rozpowszechnienia narzędzi użytecznych do walki ze szkodnikami w ogrodzie i podziękowanie komitetu za stałą demonstrację tych narzędzi na placu wystawy.
 • Stanisławowi Schenfeldowi z Warszawy - za książkę o warzywnictwie, gruntowym.
 • Wynik konkursu w dziale owocarstwa grup 14|15 przy udziale sędziów: Wł. Ceramowicza, Jana Kwiatkowskiego, Karola Zawady.
 • Przyznano miejscowym, właścicielom zakładów ogrodniczych:
 • Pp. Szczcińskim - „wielki medal srebrny”.
 • Karkowi „medal srebrny mały i 25 rb. nagrody.
 • Kucharskiemu „medal srebrny mały” i 15 rb. nagrody.
 • Sypkowi -”medal brązowy”, 10 rb. nagrody i podziękowanie za staranne grupy owoców.


strzałka do góry