Spis nagrodzonych
Grupa XII i XVIII

bydło rogate


Obrady sędziów odbyły się w 30 sierpnia 1909

Sędziowie:

W dniu 30-ym sierpnia r. b. dokonano oceny bydła rogatego przez sędziów, zaproszonych przez komitet wystawowy, a mianowicie pp.. Bronsforda Kazimierza z Poznania, Dobrogosta, Lorrowa, Bolesława Płoskiego, Felicjana Makomaskiego, Jana Marszałkiewicza z Stronia Małopolskiego, Kazimierza Wojciechowskiego z Żabiej Woli, Antoniego Łuniewskiego, Antoniego Szenikowskiego z Kępia, Adolfa Rudzkiego z Brańszczyka, Przewodniczył p. Lorrow, pióro trzymał p. Rudzki; po dokonanej szczegółowej ekspertyzie, komisja sędziów zaproponowała komitetowi wystawy częstochowskiej przyznanie następujących nagród i odznaczeń, a mianowicie:

Dyplom uznania:

 • P. Piotrowski, kaliski Z. H -za udział w kierunku podniesienia wiejskiej hodowli od C. T. R. i rubli 100.
 • P. Ibnatowiczowi, inspektorowi Z. P. K. -za gorliwą działalność w Związku, oraz pracę statystyczno-graficzną.

Medal złoty:

 • Dobra Sterdyń hr. Krasińskiej, od C. T. R, - za grupę bydła krajowego maści czarnej.;
 • Dobra Dębowa Góra p. Jerzego Ostrowskiego -za grupę bydła rasy nizinnej od C T. R.
 • Buhaj No 96 p. Czarnowskiego z Łęk od komitetu wystawy.

Medale srebrne wielkie:

 • Dobra Kołacin p. Lilpopa, od komitetu wystawy - za grupę rasy nizinnej.
 • Dobra Moszczenica p. Endera - za grupę rasy nizinnej.
 • Dobra Siedliska p. Krysińskiego od ministerjum rolnictwa -za grupę; rasy Angel.
 • Dobra Mierzyn p. Bronikowskiego, od witebskiego Tow. rolnicz. - za grupę rasy nizinnej.
 • Krowa No 79 ks. Lubomirskiego z Kruszyny, od Towarz. roln. ciechanowskiego.
 • Buhaj No 74 p. Czarnowskiego z Łęk, od ciechanowskiego Tow. rolniczego.
 • Krowa No 198 hr. Krasińskiego ze Sterdyni, od wileńskiego Tow. rolniczego.
 • Krowa No 25 p. J. Reszkego ze Skrzydłowa, od C.T.R.
 • Krowa No 50 p. Badera z Moszczenicy, od C.T.R.

Medale srebrne małe:

 • Dobra Kruszyna ks. Lubomirskiego, za grupę bydła rasy Redpoled, od kom. wystawy.
 • Dobra Borowno p. Michalskiego - za grupę bydła rasy nizinnej, od komitetu wystawy.
 • Dobra Kozietuły p. Górskiego -za grupę bydła krajowego, maści czerwonej od komitetu wystawy.
 • Dobra Skrzydłów p. Reszkego - za grupę bydła od C.T.R.
 • Dobra Żarębice p. Stojowskiego -za grupę bydła rasy nizinnej, od ministerjum rolnictwa.
 • Buhaj No 72 i No 78 ks. Lubomirskiego z Kruszyny.
 • Buhaj No 93 p. Czarnowskiego. Buhaj No 111 p. J. Michalskiego z Trawnik.
 • Buhaj No 142 p. J. Ostrowskiego z Dębowej Góry.
 • Krowa No 173 p. Krysińskiego z Siedlisk.
 • Krowa No 191 i No 192 p. Gorskiego z Kozietuł.
 • Jałowica No 141 p. Lilpopa z Kołacina.

Medale brązowe:

 • Krowa Nr 5 p. Michalskiego z Borowna.
 • Buhaj Nr 47 i krowy Nr 50 i Nr 51 p. Badera z Moszczenicy.
 • Krowy Nr 60 i 61 oraz jałówki Nr 64 i Nr 65 p. Bronikowskiego z Mierzyna.
 • Krowa Nr 66 p. Boggowuta z Bogasławic.
 • Krowa Nr 77 ks. Lubomirskiego z Kruszyny.
 • Buhaj Nr 95 p. Czarnowskiego z Łęk.
 • Buhaj Nr 110 p. Michalskiego z Trawnik.
 • Jałowica Nr 128 hr. Ostrowskiego z Małuszyna.
 • Krowa Nr 140 i jałówka Nr 145 p. Ostrowskiego z Dębowej Góry.
 • Krowa Nr 174 p. Krysińskiego z Siedlisk.
 • Buhaj Nr 194 p. Górskiego z Kozietuł.
 • Buhaj Nr 196, krowa Nr 199 i 200, jałówka Nr 202 hr. Krasińskiego ze Sterdyni.
 • Krowa Nr 37, 84 i 39, jałowica Nr 44 p. Lilpopa z Kołacina.

Listy pochwalne:

 • Dobra Zegrze -za graficzną roczną tabelę udojów.
 • Pułtuski Związek kontroli obór -za tablice statystyczne.
 • P. Teodor Bader z Moszczenicy -za krowę No 49, importowaną, od komitetu wystawy.
 • P. Jerzy Ostrowski z Dębowej Góry -za buhaja No 135, oraz za krowy No 136, 137, 138, od komitetu wystawy.
 • Jałowica No 127 hr. Ostrowskiego z Maluszyna.
 • Buhaj No 2, krowa No 6, jałówka No 8, No 9 i 10, p. Michalskiego z Borowna.
 • Buhaj No 21, krowa 22 p. Reszkego ze Skrzydłowa.
 • Buchaj No 58, krowa No 59, jałówka No 63, pana Bronikowskiego z Mierzyna.
 • Krowa No 67, jałówka No 68, 69, p Boggowuta z Bogusławic.
 • Buhaj No 71, krowa No 74 i 80, jałówki No 84, 85, 86, 87, ks. Lubomirskiego z. Kruszyny.
 • Buhaj No 109 p. Michalskiego a Trawnik.
 • Krowa No 123 i 124, jałówka No 132, hrabiego Ostrowskiego z Maluszyna.
 • Krowa No 139, buhaj No 143, jałówka No 144, 147, hr. Ostrowskiego z Dębowej Góry.
 • Jałówka No 154, p. Stojowskiego z Zarembic.
 • Buhaj No 171, krowa No 175, jałówka
 • No 176, 177, p. Krysińskiego z Siedlisk.
 • Jałówka No 203, 204, Hr. Krasińskiej ze Sterdyni.
 • Krowa No 85, 86, 88, jałowica Nr 41 42, 48, p. Lilpopa z Kołacina.
 • Kozy p. Endera z Moszczenicy od C. T, R.

Nagrody pieniężne:

 • Krowa Nr 1, p. Małolepszego z Konar -rb. 50.
 • Stadnik Nr. 151, p. Stolarskiego z Sługonic -rb. 30.
 • Stadnik Nr. 170, p. Majczaka z Kawodży -rb. 20.
 • Krowa p. Szczecińskiej z Częstochowy – rb. 10.
 • Borowno, pana Michalskiego, -rb. 10.
 • Skrzydłow, pana Reszkego, - 50 rubli.
 • Mierzyn, pana Bronikowskiego , - 50 rubli
 • Moszczenica, Endera rb. 50.
 • Bogusławice, p. Boggwuta-rb. 50
 • Kruszyna, ks. Lubomirskiego - rubli 50.
 • Maluszyn, hrabiego Ostrowskiego - rb. 50.
 • Dla dóbr zaś: Kołacin p. Lilpopa, Dębowej Góry p. Ostrowskiego, Sterdyni hr. Krasińskiej -przyznano po rubli 100, lecz że nagrody pieniężne mogą być dawane tylko dla gub. Piotrkowskiej, komitet zmuszony był nagrody te skreślić.
 • Nadto w protokóle powiedziano: W razie, jeżeli dział hodowli bydła będzie miał do rozporządzenia jeszcze jedną nagrodę, w postaci przedmiotu wartościowego, o którym książę prezes C, T. R. na zebraniu wspominał, uprasza się komitet sędziów o przyznanie tej nagrody p. Czarnowskiemu z Łęk.


strzałka do góry