Stulecie Wystawy Przemysłu i Rolnictwa w Częstochowie 1909 - page 32

28
i wystawach ogrodniczych w kraju i Europie. W 1906 r. był współzałożycielem,
później prezesem (do 1916 r.) Częstochowskiego Towarzystwa Ogrodniczego.
W latach 1891-1902 prowadził szkołę ogrodniczą. W okresie 1903-07 wybudo-
wał na swoim terenie koszary dla wojska rosyjskiego. W 1907 r. wybrano go do
Komisji Tymczasowej Wystawy.
Władysław Żukowski
(1860?-1916), przemysłowiec, ekonomista, dzia-
łacz polityczny.W latach 1887-95 był członkiem redakcji petersburskiego „Kraju”.
W 1897 r. współorganizował tajny kartel węglowy w Zagłębiu Dąbrowskim. Od
1900 r. przedstawiciel Rady Zjazdu Przemysłowców Górnictwa i Hutnictwa
Królestwa Polskiego w Petersburgu. W latach 1895-1901 był dyrektorem
Briańskich Zakładów Mechanicznych. W okresie 1907-12 poseł do rosyjskiej
Dumy Państwowej, rzecznik porozumienia polsko-rosyjskiego. Autor prac z za-
kresu gospodarki.
Karol Benni
(1843-1916), działacz społeczny, lekarz. W latach 1873-1914
prowadził w Warszawie salon gromadzący elitę umysłową miasta. W latach
1891-1916 członek Komitetu Muzeum Przemysłu i Rolnictwa. Był twórcą,
a w okresie 1903-14 prezesem Towarzystwa Popierania Przemysłu Ludowego.
Członek Komitetu, a od 1899 r.wiceprezes Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych
w Warszawie, przyczynił się do wzniesienia gmachu Towarzystwa. Działacz wie-
lu instytucji opiekuńczych.
Bronisław Szwejcer
(około 1839-1921), właściciel ziemski, działacz
społeczny i patriotyczny. Był właścicielem majątku ziemskiego Wancerzów,
radcą Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego. Należał do Częstochowskiego
Towarzystwa Rolniczego. Znany był z działalności patriotycznej i dobroczyn-
nej, m.in. w czasie I wojny światowej wspomagał Komitet „Doraźnej Pomocy”
w Częstochowie.
AdamMichalski
, ziemianin. Był właścicielem majątku Borowno k. Często­
chowy. Na Wystawie przewodniczył sekcji rolnictwa. Otrzymał medal srebrny
mały i medal brązowy, a także nagrodę pieniężną (od ministerstwa rolnictwa) za
prezentowane na Wystawie okazy bydła rasy nizinnej.
Franciszek Szanior
(1853-1945), architekt ogrodnik. W 1874 r. ukończył
z nagrodą szkołę hodowli drzew w Paryżu.W latach 1877-1904 był ogrodnikiem
w Ogrodzie Saskim, później głównym ogrodnikiem miasta Warszawy. Redaktor
„Ogrodnika Polskiego”. Projektował szereg parków w Królestwie Polskim, m.in.
w Oblęgorku, Opinogórze, Złotym Potoku k. Częstochowy. Był autorem planu
parku wystawowego, uczestniczył w jego realizacji.
Władysław Sachs
(1870-1942), ukończył politechnikę w Charlottenburgu,
uniwersytet w Heidelbergu i Bernie. Posiadał doktorat z chemii. W 1887 r. za-
łożył i kierował Towarzystwem Akcyjnym Zakładów Chemicznych „Aniołów”
wCzęstochowie.CzłonekRadyMiejskiej,ławniksąduokręgowegowCzęstochowie,
był też prezesemgminy żydowskiej.Zasiadał w zarządachTowarzystwaMuzyczno-
Literackiego „Lira”, a także Towarzystwa Dobroczynności dla Żydów.
LeopoldKohn
(1867-1942), przemysłowiec, działacz krajoznawczy i społecz-
ny. Ukończył studia chemiczne uzyskując stopień doktora. Był prezesem zarządu
fabryki włókienniczej „Warta”. Należał do zarządu Towarzystwa Przemysłowców
Okręgu Częstochowskiego, a także Stowarzyszenia Kupców Polskich. Zasiadał
w komisji finansowo-budżetowej Rady Miasta. Był czołowym działaczem od-
działu częstochowskiego Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego. Brał udział
w przygotowaniu Przewodnika po Częstochowie i okolicy (1909 r.); opracował
dział o ruchu handlowym i przemysłowym. W 1906 r. współtworzył gimnazjum
polskie w Częstochowie.
1...,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31 33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,...260
Powered by FlippingBook